KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Aşağıda detaylarını okuyacağınız aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) md. 10’dan doğan sorumluluk kapsamında düzenlenmiştir. Bu bilgilendirme metnini ve gerekli açıklamaları ilgililere duyurmaktayız. Şirketimiz bu aydınlatma metninde, kanun çerçevesinde gerekli güncellemeler yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Şirketimiz ESTAŞ Tıbbi Mamülleri Medikal Cihazlar Otomotiv İmalat İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi A.Ş. olup, veri sorumlusu olarak sizi ilgililerin kişisel verilerine, özel hayatın gizliliğine ve güvenliğine önem vermekte, saygı duymakta ve KVKK gereğince sorumluluklarını yerine getirmeyi arzulamaktadır. Bu sebeple şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işleme amaçlarını, veri toplamanın yöntemini ve hukuki sebeplerini ve KVKK md. 11 de sayılan haklarınızın neler olduğunu açıklayacaktır.

Bu bilgilendirmeyi, tüm müşterilerimize, şirket çalışanlarımıza, iş akti sonlanmış geçmiş dönem çalışanlarımıza, işyerimizi ziyarete gelen misafirlerimize, tedarikçilerimize, internet sitemizi ziyaret eden kişilere, şirketimizdeki misafir ağına bağlanan kullanıcılara, şirket ver tabanında yer alan müşterilerimize, fuar vb. gibi alanlarda pazarlama alanlarında bulunan 3. Kişilere, internet sitemiz üzerinden müşteri formu dolduran tüketicilerimize, iş başvurusunda bulunmak amacıyla kariyer portallarından, referans olarak gönderilen ya da fiziken başvuru formu dolduran çalışan adaylarına, ticari faaliyetimiz kapsamındaki tüm iş ortaklarımıza ve bunların çalışanlarına ve tüm bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın yüz yüze, mesafeli, sözlü, yazılı ya da elektronik yolla kişisel verilerini bizimle paylaşmış ya da paylaşacak gerçek kişilere hitaben bu metni yayınlamaktayız.

1. Kişisel Verilerinizi hangi amaç ve hukuki sebebe dayanarak işliyoruz?
Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizi, tarafınızdan alınan açık rızalar doğrultusunda ŞİRKET tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Tarafımızdan toplanan kişisel veriler genel hatlarıyla kimlik, iletişim, özlük, finans, işitsel ve görsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, banka bilgisi, adres, iş başvuru formunda bildirdiğiniz veriler gibidir. Tarafınızdan toplanan kişisel veriler,

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi istendiğinde verilebilmesi amacıyla, özellikle Mahkeme ve yetkili kamu görevlilerinin talep etmesi halinde,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek (İş sözleşmesi kapsamında tutulması gerekli özlük dosyası kayıtları, sağlık kayıtları, ticaret ve vergi kanunlarından doğan yükümlülükler)
• Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (Şirketimizin ürettiği ürünün teslimi, ürünü teslim alan kişinin belirlenebilmesi, fatura süreçlerinin, ticari faaliyetlerin ve risk süreçlerinin yönetilmesi, vs gibi.) amacıyla
• Mal alım, satış süreçlerinin yönetilmesi sırasında muhatapla irtibat sağlayabilmek, müşteriye satış sözleşmesine istinaden geri dönebilmek, müşterinin şikâyet ve önerilerine cevap verebilmek amacıyla
• Şirketin insan kaynakları politika ve ihtiyaçları çerçevesinde çalışan temin etmek, işe alım süreçlerini yürütmek ve geliştirmek, İş başvurularını değerlendirmek, sonuçlandırmak ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçmek, İnsan kaynakları politikamızın yürütülmesi, bu politikamızın ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendirmek amacıyla,
• İş yeri ve işçilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla ziyaretçilerinin bilgilerinin alınması,
• Pazarlama süreçlerinin yönetilmesi, ürünlerin tanıtımını sağlamak, sektörel çalışmaları yürütebilmek, fuar panayır vb. yerlerde iş hacminin geliştirilebilmesi amacıyla işlenmektedir.
• Şirkete iş başvurusunda bulunmak amacıyla cv gönderen çalışan adaylarımızın, başvuru anında alınan bilgilerinin, başvurdukları pozisyon veya ilerde doğabilecek olası pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla kullanılabileceği, şirketin İnsan Kaynakları datalarında ve fiziki kayıtlarında belirtilen süreler boyunca saklanabileceği hususunda siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek isteriz.
• Ticari faaliyetimiz kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun korumasından faydalanan tüm iş ortaklarımıza ve onların çalışanlarına ait kişisel verilerin, şirketin müşteri portföyü olarak ticari ilişkinin devamında ve sonrasında sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebileceğini de belirtmek isteriz.

2. Kişisel Verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılacağını açıklamak isteriz.
Öncelikle kişisel verileriniz Şirketimiz ile güvendedir. Bu verilerinizi 3. Kişiler ile açık rızanız olmadan paylaşmamaktayız. Ancak, kanunun ve mevzuat gereği 3. Kişiler ve kurumlar ile paylaşma zorunluluğumuz vardır. Kanun gereği yapmak zorunda olduğumuz bu paylaşımlarda dahi tarafınızın hak ihlali önlemek için gerekli teknik, idari ve hukuki tedbirleri almaktayız. Bu aktarım sırasında dahi gizliliğe önem vermekteyiz. Yine, şirketimize verdiğiniz kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan amaçlarla, hizmet sağlayıcımızla, tedarikçimizle, grup şirketler ile, şirket yetkilisiyle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel hukuk kişileriyle KVKK md. 8 ve 9 da ki şartlara uymak suretiyle aktarılmaktadır. Mahkemeler tarafından bilgi istenilmesi halinde veya tarafınıza teslim edeceğimiz ürünlerimizin size ulaşması için adres bilgilerinizin taşıma şirketi olan ş ortağımızla paylaşılması ya da geçmiş dönemde şirketimizde çalışmış personelimizin açık rızası le üçüncü firma yetkililerinden gelen referans değerlendirmelerinin paylaşılması halleri sayılabilir.
Ayrıca Şirket tarafından kişisel verilerin yurtdışına yukarıda yer verilen amaçlarla; veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan biri veya birkaçının karşılandığı hallerde; verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili şirketin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

3. Kişisel verilerinizin hangi yöntemle toplandığını ve hangi hukuki gerekçelere dayanarak toplandığını bildirmek isteriz.
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlarla, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Ticaret Kanunu, Çeşitli Vergi Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6331 Sayılı Kanun, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler ve tebliğlere istinaden ve diğer tüm yasal mevzuat gereğince veya açık rızanıza istinaden işlemekteyiz.
Kişisel verilerin işlenmesi; bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yenden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Şirketimizde ise, kişisel veriler yukarıda yer verilen amaçlarla, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir ver kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketin işyerleri, departmanları, internet sitesi aracılığıyla, kameralar ve diğer benzer vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilip toplanabilmektedir. Örneğin,

• Pazarlama için katıldığımız fuarlarda yapmış olduğumuz görsel ve işitsel yayınlarla,
• Mal alış satış süreçlerinde tedarikçi yetkilileriyle veya çalışanlara irtibat kurulması üzerine,
• Firmanızı temsilen yapmış olduğunu görüşmelerde irtibat sağlamak amacıyla,
• İş başvurusuna ilişkin kişisel veriler, kariyer portalları, e-posta, İŞKUR, referans aracılığı ve fiziki olarak başvuru formu doldurmak suretiyle toplanmaktadır.

4. Veri Sahiplerinin Kanunda Sayılan Haklarını açıklamak isteriz.
Siz ilgililer şirketimize başvurarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına sahip olduğunuz gibi, yurt içinde veya yurtdışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir; işlenen veriler ile ilgili bilgi talebinde bulunabilirsiniz.
• Eğer yanlış veya eksik işlemenin varlığı tespit edilirse; bunların düzeltilmesini, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteyebilirsiniz.
• Ayrıca, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek kalmadan talebiniz halinde kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilebilecektir.
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız da bulunmaktadır.
Ancak; kanun zorunluluk nedeni ile yasal sorumluluğumuz gereği bulundurmamız gereken kişisel verilerinizin silinemeyeceğini, yok edilmeyeceğini veya anonim hale getirilemeyeceğini de hatırlatmak isteriz. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvurunuzu en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlayacaktır. Tarafımıza aşağıda bildirdiğimiz iletişim kanallarından birini kullanarak ulaşabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında size yazılı geri dönüş yapabileceğimiz bir mail ya da açık adresinizi de bilmenizi rica etmekteyiz.


Veri Sorumlusu:
Şirket:
Mersis No:
Adres:
Mal:
Fax:
Kep Adres:


BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
Başvuranın İsmi - Soy ismi
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
Mail adresi:
Adresi:
Başvuru Tarihi:
Başvuru Konunuzu lütfen detaylı yazınız.
Cevabımızı hangi adresinize yollayalım:
Mail :
Adres :
Ad- Soyad İmza
Bu başvuru formunu fiziken ya da mail suretiyle gönderebilirsiniz. Fiziken gönderecek iseniz lütfen adınızı soyadınızı yazıp imzalayınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

1.İçindekiler

1.      İçindekiler 2

2.      Giriş. 4

2.1.       Politikanın Amacı 4

2.2.       Politikanın Kapsamı 4

2.3.       Politikanın Hedefi 5

2.4.       Tanım Ve Kısaltmalar 5

2.5.       Kişisel Verilere İlişkin Görev Dağılımı 6

3.      Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar Üretici İletişim Bilgileri 6

3.1.       Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 6

3.2.       Kişisel Verilerin Bulunduğu Ortamlar 7

3.3.       İlgili Kişinin Haklarının Gözetilmesi 7

3.4.       Birimlerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi 7

3.5.       İş Ortakları Ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi 8

4.      Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlkeler Ve Uyulacak Kurallar 8

4.1.       Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 8

4.2.       Kişisel Verilerin, KVKK’nın 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları İle Sınırlı Olarak İşlenmesi 9

4.3.       İlgili Kişinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi 9

4.4.       Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 10

5.      ESTAŞ Medikal Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşleme Amaçları Ve Saklama Süreleri 10

5.1.       Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 10

5.1.1.        Kişisel Veriler 10

5.1.2.        Özel Nitelikli Kişisel Veriler 11

5.2.       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 11

5.3.       Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 13

5.4.       Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan Tedbirler 13

5.4.1.        Teknik tedbirler 13

5.4.2.        İdari Tedbirler 14

6.      Kişisel Verilerin Güvenliği 14

6.1.       Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 14

6.2.       Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler 14

6.2.1.        Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler 15

6.2.2.        Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler 15

7.      ESTAŞ Medikal Tarafından Verileri İşlenen Kişi Grupları 15

8.      Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 16

8.1.       Kişisel Verilerin İşlenmesi 16

8.2.       Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 16

9.      ESTAŞ Medikal Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları 17

9.1.       Kişisel Verilerin Aktarılması 18

9.1.1.        Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarım Şartları 18

9.1.2.        Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarım Şartları 18

9.2.       Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum Ve Kuruluşlar 18

9.3.       Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 19

9.3.1.        Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarım Şartları 19

9.3.2.        Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarım Şartları 19

10.        İşyeri Ve İnternet Sitesi Ziyaretçilerine İlişkin Veri İşleme Faaliyetleri 19

10.1.         İşyerinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyetleri 19

10.2.         İşyeri Misafir Giriş Çıkış Kayıtlarının Takibi 20

10.3.         İşyerinde Ziyaretçilere, Misafirlere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması 20

10.4.         İnternet Sitesi Ziyaretçileri 20

11.        Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları 20

11.1.         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Yükümlülüğü. 21

11.2.         Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri 21

11.2.1.      Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesi Teknikleri: 21

11.2.2.      Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi Teknikleri 21

12.        İlgili Kişinin Hakları, Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi 22

12.1.         İlgili Kişinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması 22

12.1.1.      İlgili Kişinin Hakları 22

12.1.2.      İlgili Kişinin Başvuru Usulü. 22

12.1.3.      Başvuru Yöntemi, Başvuru Yapılacak Adres Ve Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgiler 22

12.1.4.      İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 23

12.2.         İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 23

13.        İhlal Durumu İle Karşılaşılması Halinde Yapılacaklar 23

14.        ESTAŞ Medikal Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası Yönetim Yapısı 24

 

 

2.Giriş

2.1.Politikanın Amacı

ESTAŞ Tıbbi Mamulleri Medikal Cihazlar Otomotiv İmalat İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi A.Ş.(ESTAŞ Medikal) Yönetim Kurulu ve tüm personelleri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda,kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), sair mevzuat tarafındangetirilmiş ilkelere, kurallara uymayı ve ilgili kişilerin haklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzereyazılı bir KişiselVeri Koruma Politikası ve Sistemi benimsemiştir.

Kişisel Veri Koruma Politikasının amacı ESTAŞ Medikal’in;

 • Kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması;
 • Organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi, desteklenmesi,
 • ESTAŞ Medikal’in kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslekkuralları uyarınca tabi olunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.

2.2.Politikanın Kapsamı

İşbu politika, ESTAŞ Medikaliçin hazırlanmış olup kurum bünyesinde verilen hizmetleri kapsamına almaktadır. Politikahükümleri, ESTAŞ Medikalin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dâhil olantüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, sözleşmeleri, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politikaESTAŞ Medikalin Yönetim Kurulu’nu, tüm birimleri, her türlü hizmeti veren firma çalışanlarını,stajyer ve sözleşmeli personeli kapsamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veya bu politikayı ihlal edici her türlü eylem, ilgili mevzuatkapsamında değerlendirilir ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulanır.

ESTAŞ Medikalin kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları, kamu kurumları, sigorta şirketlerive ESTAŞ Medikalile çalışan tüm üçüncü taraflar bu politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Üçüncütaraflar, kişisel verilerin korunması konusunda en az ESTAŞ Medikalkadar güçlü ve yeterli standartlara sahip bir sistemile kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdır. Üçüncü taraflar ile ESTAŞ Medikalarasında kişisel verilerin korunması kapsamındaki yükümlülükler ve bunlara ilişkin denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılacaktır. Üçüncü taraflar tarafından gizlilik anlaşmasıimzalanmadan ESTAŞ Medikaltarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması veİşlenmesi Politikası ile birlikte ESTAŞ Medikalin benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.

2.3.Politikanın Hedefi

ESTAŞ Medikal bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusundafarkındalığın oluşması, hedef doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumunu temin etmek için gereken düzenin kurulmasıamaçlanmaktadır. Bu kapsamda Politika ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanmasıbakımından yol gösterme hedefi gözetmektedir.

2.4.Tanım Ve Kısaltmalar

 • ESTAŞ Medikal:ESTAŞ Tıbbi Mamulleri Medikal Cihazlar Otomotiv İmalat İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi A.Ş.
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yerbırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilenonay.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirliveya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Çalışan:ESTAŞ Tıbbi Mamulleri Medikal Cihazlar Otomotiv İmalat İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi A.Ş.bünyesinde görev alan personel.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veyadiğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi birveri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıylaotomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyengerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veyatüzel kişi.
 • KVK Kurulu:Kişisel verileri koruma kurulu.
 • KVK Uyum Süreci:ESTAŞ Medikaltarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ileuyumluluğun sağlanmasına ilişkin program.
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6698 Sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu.
 • Politika:ESTAŞ MedikalKişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası.
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim HaleGetirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, ESTAŞ Medikaltarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan “ESTAŞ Medikal Veri Saklama ve İmha Politikası”.
 • Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerindenerişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

2.5.Kişisel Verilere İlişkin Görev Dağılımı

 • Yönetim Kurulu(ESTAŞ Medikal Yönetim Kurulu Üyeleri): Şirket politikasına uygun şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesinisağlamak.
 • KVKK Komitesi(ESTAŞ Medikal Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Sürecinde Belirlenen Kişilerden Oluşan Komite):Politikanın hazırlanması,geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
 • Birim Sorumluları:Görevlerine vegizlilik sözleşmelerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.
 • İrtibat Kişisi(Veri Sorumlusu tarafından atanan kişi):Politikada yer alan hususların VERBİS sistemine uyumlu şekilde düzenlenmesi ve bildirimlerinyapılmasından sorumludur.

3.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar Üretici İletişim Bilgileri

3.1.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Tüm personel ve çalışanlar, ESTAŞ Medikal tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında olan verilerin güvenli olaraktutulmasını ve gizlilik sözleşmesi imzalamadıkça üçüncü tarafa açıklanmamasını sağlamakla yükümlüdür.Kişisel verilere, yalnızca verilere erişimi gerekli olan kişiler erişebilmektedir. Kişilere özgü erişim yetkilerine ilişkin bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği ile ilgili olaylar KVK Komitesi’nce kesin olarak tespit edildiğinden itibaren en kısa süre ve en geç 72 saat içerisinde KVKKurulu’na bildirilir. İş bu politikanın 13. maddesinde belirtilen “İhlal Durumu İle Karşılaşılması Halinde Yapılacaklar” başlığı altındaki tedbirler ayrıca alınır.

3.2.Kişisel Verilerin Bulunduğu Ortamlar

Elektronik Ortamlar – Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.),
 • Yazılımlar (os yazılımları.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kâğıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Birim dolapları

3.3.İlgili Kişinin Haklarının Gözetilmesi

İlgili Kişiler ESTAŞ Medikal nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak Kişisel Verilerin KorunmasıHakkında Kanun’un 11. maddesinde ve iş bu politikanın XI. başlığının A-1 maddesinde açıkça sayılan haklara sahiptir. ESTAŞ Medikalkişisel verilerin işlenmesi esnasında ilgili kişilerin tüm haklarını gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir.

3.4.Birimlerin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

ESTAŞ Medikal kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesininönlenmesi ve verilerin muhafazasının sağlanması için çalışanlarına ve yetkili satış noktalarına gerekli farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesinisağlamaktadır.

3.5.İş Ortakları ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi

ESTAŞ Medikal kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye veverilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına ve tedarikçilerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

4.Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlkeler Ve Uyulacak Kurallar

4.1.Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

ESTAŞ Medikal, bünyesinde ilgili kişilerin kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğüçerçevesinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Doğruluğunu ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerinde gerekli tedbirler alınmakta, İlgili kişi ’ye verilerini güncellemesi ve varise işlenen verilerindeki hataların düzeltilebilmesi için başvuru imkanı sunulmaktadır.

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

ESTAŞ Medikal tarafından kişisel verilerin kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışıçerçevesinde faaliyetlerini sürdürmek için belirlenen meşru amaçlar dâhilinde kişisel veriler işlenmektedir.

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler açık ve kesin olarak belirlenen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayankişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememizgerektiğinde konuya ilişkin aydınlatmalar yapılarak açık rızalar alınmaktadır.

 1. İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan veya İlgili Mevzuatta Öngörülen Süre Kadar Muhafaza Etme

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlenen kişisel veriler ilgili mevzuattaöngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veyaanonim hale getirilmektedir. Saklama sürelerine ilişkin ilkeler ve süreçler işbu politikanın IV. C. maddesinde detaylarıyla açıklanmaktadır.

4.2.Kişisel Verilerin, KVKK’nın 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları İle Sınırlı Olarak İşlenmesi

Kişisel veriler, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtildiği üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdabulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

4.3.İlgili Kişinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi

ESTAŞ Medikal, kişisel veriler toplanırken; öncelikle KVKK’nın 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün YerineGetirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak ilgili kişiler açıkça bilgilendirilerek aydınlatılmaktadır. Aydınlatma metinlerimizde;

 • Şirketin unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri,
 • Mevcut ise temsilci kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Kişisel veri kategorileri,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları, şeklinde alt başlıklar ve içerikleri yer almaktadır.

 Aydınlatma metnimizde yukarıda yer alan bilgilerin dışında başvuru yöntemleri de sayılmıştır. Bu yöntemler sayesinde Kişisel Verilerin Korunmasındaşeffaf ve ulaşılabilir olunması hedeflenmiştir.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu politikanın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen gösterilmektedir.Ayrıca, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, müşteriler ve kamera sistemleri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki “Aydınlatma Metinlerini” internet sitesi (www.estasmedikal.com) üzerinden incelenebilecektir.

4.4.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda sınırlı sayıda öngörülmüştür. Bu verilerin işlenebilmesi için kanun maddeleri ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari veteknik tedbirler alınmak suretiyle verilerin korunması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgiliverileri ile biyometrik ve genetik verileri) ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi kanunen yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlardaöngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sırsaklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurul ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

5.ESTAŞ Medikal Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşleme Amaçları Ve Saklama Süreleri

5.1.Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

5.1.1.Kişisel Veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri korumasıdışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Kişisel Veri Kategorileri Alt Başlıklar ve Açıklamalar

 • Kimlik: Ad soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet,nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.
 • İletişim: İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. kişisel verilerdir.
 • Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.
 • Hukuki İşlem: Adli Makamlarla yazışma bilgileri, dava dosyalarındaki bilgiler.
 • Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, sipariş bilgisi vb. müşterilere ilişkin verilerdir.
 • Fiziksel Mekân Güvenliği: Çalışanların ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları, kamera kayıtları.
 • İşlem Güvenliği: İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Ip adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri.
 • Finans: Bilanço bilgileri, malvarlığı bilgileri.
 • Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, transkript bilgileri, sertifikalar.
 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anketler, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler:KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunandernek bilgisi gibi).

5.1.2.Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefe inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı,cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

5.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Elektronik satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kalite standartlarının sağlanması,
 • Kurum binasına giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması ve izinsiz girişlerin engellenmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin takibi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Ürün faturalarının düzenlenmesi,
 • Ürün satış politikasının yürütülmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin Türk ticaret kanunu mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

5.3.Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel veriler mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır.

Resmi internet sitesinde yayınlanan ESTAŞ MedikalSaklama ve İmha Politikası içeriğinde saklama ve imha sürelerinin detaylarına yerverilmiştir.Kişisel veriler birden fazla amaç ile işlenmesi hallerinde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesinemevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yoketme, silme veya anonimleştirme hususlarındamevzuat hükümlerine ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

5.4.Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Alınan Tedbirler

5.4.1.Teknik tedbirler

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin alınmış bulunan teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 • ESTAŞ Medikal, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurmakta,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınantedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmakta,
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmakta,
 • ESTAŞ Medikal, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirlerialmakta,
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmekte,
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizliliksözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve / veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliğisağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

5.4.2.İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin alınmış bulunan idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlar bilgilendirilerek farkındalık yaratılmakta,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerinaktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yerverilmekte,
 • Çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, çalışan adaylarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında metinler oluşturulmakta ve yayınlanmakta,
 • Aydınlatma sonrasında ilgili kişilerin açık ve net iradeleri doğrultusunda açık rıza metinleri oluşturulmakta,
 • Kamera sistemlerine ilişkin katmanlı aydınlatma tabloları asılmakta,
 • Kişisel verilerin bulunduğu yerlerin güvenliği sağlanmakta, kilitli dolap sistemleri kullanılmakta,
 • Gizlilik sözleşmeleri (Tedarikçi, Franchise, Bayi) imzalanmaktadır.

6.Kişisel Verilerin Güvenliği

6.1.Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Kişisel verilerin;Hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi,Hukuka aykırı erişiminin önlenmesi,Hukuka uygun olarak saklanmasının sağlanması için ESTAŞ Medikal tarafından teknolojik olanaklar ve uygulamamaliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

6.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler

 • Şirket içerisinde rastgele ve/veya periyodik denetimler yapılmakta ve yaptırılmakta,
 • Çalışanlara (mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere) kişisel verilerin korunmasına ilişkin periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilmekte,
 • Şirketin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tümbirimlere özgü olarak değerlendirilmekte,
 • Söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimleringerçekleştirdiği faaliyetler özelinde kişisel veriler işlenmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyenkişilerin, gerekli idari ve teknik tedbirleri almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafındanöngörülen incelemeler yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır.

6.2.1.Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam edilmekte,
 • Teknik tedbirler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmekte,
 • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturulmakta,
 • Alınan teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlenmekte,
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemleri mevzuata uygun şekilde oluşturulmakta ve periyodik olarak denetimleri yapılmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil eylem planları oluşturulup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirilmekte,
 • Çalışanlar kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitim almakta ve bilgilendirilmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ileyapılan gizlilik sözleşmelerinde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin, gerekli idari ve teknik tedbirleri almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler dâhilinde güvenlik sistemleri kurulmaktadır.

6.2.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik tedbirler alınmakta ve ilgili prosedürlere uygun şekilde bu tedbirlergüncellenmektedir. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit edilmesi halinde, bu durumun İlgili Kişiye ve KVK Kurulu’na bildirilmesi için sistemve alt yapılar oluşturulmaktadır.Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum,KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecek yahut ilgilisine doğrudan bildirilebilecektir.

7.ESTAŞ MedikalTarafından Verileri İşlenen Kişi Grupları

ESTAŞ Medikal tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda bulunan kişi gruplarına aittir;

 • Çalışan,
 • Çalışan Adayı,
 • Hissedar/Ortak,
 • Müşteriler ve Yetkilileri,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı,
 • Stajyer,
 • Tedarikçi,
 • Tedarikçi Çalışanı,
 • Tedarikçi Yetkilisi,
 • Ziyaretçi,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Eğitmen,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/Yetkilisi.

8.Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

8.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Kişisel Verilerin işlenmesi hakkındaki düzenlemesine göre, “İlgili Kişi’nin Açık Rızası Bulunmadıkça KişiselVerisi İşlenemez.” Ancak, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler sahibinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması,
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması,
 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi,
 • İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi,
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,
 • İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politika’nın XI. B. 2. maddesinde belirtilmiştir.

8.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendikaüyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesikanunen yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlıkve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlıkhizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurul ve kuruluşlar tarafındanilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

9.ESTAŞ Medikal Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları

Kişisel veriler;

 • Bayi Ağı/Satış Noktalarına,
 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,
 • Franchise ve bayi ağlarına,
 • İş ortakları ve iş bağlantılarına,
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hizmet alınan özel hukuk kişilerine,
 • Hissedarlara,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
 • Tedarikçilere,
 • Topluluk Şirketlerine,
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları Aşağıdaki Şekildedir:

 • Faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlanması,
 • Müşterilerin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verilen hizmetin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi,
 • Anket, yarışma, promosyon ve sponsorlukların organize edilmesi,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama süreçlerinin yönetimi,
 • Satıcı / tedarikçi ilişkilerinin yönetimi,
 • Yasal raporlama ve faturalandırma işlemlerinin tamamlanması.

9.1.Kişisel Verilerin Aktarılması

9.1.1.Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarım Şartları

ESTAŞ Medikal tarafından kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınankarar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilmektedir.Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler İlgili Kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veyatüzel kişilere ESTAŞ Medikaltarafından aktarılmaz.KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarlabağlı olarak yetkili kılınan idari/adli kurum veya kuruluşlar ile özel hukuk kişilerine aktarılabilir.

9.1.2.Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarım Şartları

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz.Ancak işbu Politika’nın XI. B. 2. maddesinde yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin:KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olaraktaahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması hallerinde açık rıza olmadan, kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

9.2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar

Kişisel veriler;

 • Bayi Ağı/Satış Noktalarına,
 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine,
 • İş ortakları ve iş bağlantılarına,
 • İştirakler ve Bağlı Ortaklıklara,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hizmet alınan özel hukuk kişilerine,
 • Hissedarlara,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
 • Tedarikçilere,
 • Topluluk Şirketlerine veYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Yukarıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak aktarılabilecektir.

9.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

9.3.1.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarım Şartları

ESTAŞ Medikal, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu Özel nitelikli kişisel verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda,gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak, İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. ESTAŞ Medikalbu doğrultuda, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, yukarıdaki bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığıhalinde üçüncü kişilere aktarabilecektir.Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile,KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişinin sağlığı ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancakkamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması veyönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, Açık rızaya gerek kalmaksızın aktarılabilir.

9.3.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarım Şartları

ESTAŞ Medikal, gerekli özeni göstererek, gerekli idari ve teknik tedbirleri ve Kurul tarafından gerekli görülen önlemlerialarak, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini aşağıdaki durumlarda yeterlikorumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkeye aktarabilecektir.İlgili Kişinin açık rızası bulunuyorsa gösterilen rızaya istinaden,İlgili Kişinin açık rızası bulunmuyorsa;İlgili Kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılıkkıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlardaöngörülen hallerde,İlgili Kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi vebakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerveya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında, Özel Nitelikli Kişisel Veriler, yurtdışına aktarılabilecektir.

10.İşyeri Ve İnternet Sitesi Ziyaretçilerine İlişkin Veri İşleme Faaliyetleri

10.1.İşyerinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyetleri

Kişisel verilerin korunması hukukuna uygun şekilde işyerinin, çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ve bu amaçlasınırlı olarak güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti yürütülmesi,Kamera ile izleme faaliyetinin duyurulması,Elde edilen verilerin güvenliğinin sağlanması,Kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verilerin muhafaza süresi,İzleme sonucunda elde edilen bilgilere kimlerin erişebildiği ve bu bilgilerin kimlere aktarıldığı, şeklindeki bilgiler KVK Kurulu’nun resmi internet sitesindeilan etmiş olduğu şekilde “katmanlı” olarak aydınlatma metinlerine eklenmiştir. Kamera sistemlerinin bulunduğu tüm yerlere tablolar halinde KatmanlıKamera Aydınlatma Metinleri asılmıştır.

10.2.İşyeri Misafir Giriş Çıkış Kayıtlarının Takibi

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve işbu Politikada belirtilen diğer amaçlarla, işyeri misafir giriş çıkış kayıtlarının takibine yönelik kişisel veriişleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Şirket binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da ESTAŞnezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu ilgili kişi bu kapsamda aydınlatılmaktadır.Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sisteminekaydedilmektedir.

10.3.İşyerinde Ziyaretçilere, Misafirlere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu politikada belirtilen diğer amaçlarla, işyeri içerisinde kalınan süre boyunca talep eden ziyaretçilereinternet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olanmevzuatın amir hükümlerine göre tutulmakta, bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde veya Şirket içindegerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

10.4.İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Çerez kayıtları, ESTAŞ Medikal resmi internet sitesinin işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarakkullanılmaktadır. Şirket, resmi internet sitesinde geçirilen vaktin daha verimli ve keyifli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bunların yanında, internetsitesinde yapılan tercihlerin hatırlanmasına yönelik bazı çerezlerden yararlanılmakta ve bu sayede kullanıcılara geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyimsağlanmaktadır. İnternet sitesinde yer alan çerezler üzerinden kişisel veriler toplanmakta, toplanan veriler işlenmekte, aktarılmakta ve saklanabilmektedir.İnternet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için resmi internet sitesinde yer alan “ESTAŞ MedikalÇerez Aydınlatma Metnini”inceleyebilirsiniz.

11.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi, KVK Kanunu’nun 7. maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik”uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ESTAŞ Medikal’in kendi kararına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. ESTAŞ Medikalbu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha işlemiyapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca ESTAŞ Medikal tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup,yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

11.1.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Yükümlülüğü

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafındanresen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim halegetirilmesinde Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine,kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur. Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi,anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür. Yukarıda belirtilen Kişisel VerilerinSilinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca ESTAŞMedikal tarafından, Saklama ve İmha Politikası oluşturulmuştur.

11.2.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

11.2.1.Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesi Teknikleri:

Fiziksel Olarak Yok Etme (PhysicalDestruction)

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (SecureDeletion Software)

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sendingto a SpecialistforSecureDeletion)

11.2.2.Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi Teknikleri

Maskeleme (Masking)

Toplulaştırma (Aggregation)

Veri Türetme (Data Derivation)

Veri Karma (Data Shung, Permutation)

12.İlgili Kişinin Hakları, Bu Hakların Kullanılması ve Değerlendirilmesi

12.1.İlgili Kişinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

12.1.1.İlgili Kişinin Hakları

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, ESTAŞ Medikal tarafından İlgili Kişi bilgilendirilmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkinsistem ve altyapılar kurulmaktadır. İlgili Kişinin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeler ESTAŞ Medikal tarafından yapılmaktadır.

İlgili Kişi Kişisel Veriler üzerinde;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

12.1.2.İlgili Kişinin Başvuru Usulü

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygunolarak ESTAŞMedikal’e başvurabilir.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.estasmedikal.com adresindeki formun doldurulması suretiyleaşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içindecevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

12.1.3.Başvuru Yöntemi, Başvuru Yapılacak Adres Ve Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgiler

 1. Yazılı Olarak Yapılacak Başvurular

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla,Şeyhşamil OSB. Mahallesi Halis Vermezoğlu Caddesi No: 57 adresine, zarfın / tebligatın üzerine ‘’Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılarak gönderilecektir.

 1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile,estasmedikal@hs04.kep.tr adresine, E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılarakbaşvuru yapılacaktır.

 1. Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

ESTAŞ Medikal sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle,kvkk@estasmedikal.comadresine, E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılarakbaşvuru yapılacaktır.

 1. Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/ E-imza içerecek biçimde ESTAŞMedikal sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmaksuretiyle,kvkk@estasmedikal.comadresine, E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılarakbaşvuru yapılacaktır.

12.1.4.İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, başvuruya verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabıöğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkıbulunmaktadır.

12.2.İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

KVKK’nın 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı saklı kalmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. Maddesindebelirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır:Kişisel veri işlemenin, suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

13.İhlal Durumu İle Karşılaşılması Halinde Yapılacaklar

ESTAŞ Medikal tarafından alınan tüm teknik ve idari tedbirlere rağmen bir ihlal durumu ile karşılaşılması halinde ilgilikişiye açık ve sade bir dille bildirim yapılacaktır. Bu bildirimde;

 • İhlalin ne zaman gerçekleştiği,
 • Kişisel veri kategorileri bazında (kişisel / özel nitelikli kişisel veri ayrımı yapılarak) hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği,
 • Kişisel veri ihlalinin olası sonuçları,
 • Veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler,
 • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim detayları yer alacaktır.

14.ESTAŞ Medikal Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası Yönetim Yapısı

ESTAŞ Medikal bünyesinde işbu Politika, bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzereKVK Komitesi,Şirket Yönetim Kurulu kararı gereğince görevlendirilmiştir.Bu Komite’nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve Yönetim Kurulununonayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve buçerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, uygulanmasınıgözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel verilerin Korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 • ESTAŞ Medikal kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını teminetmek, iyileştirme önerilerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması, politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, ilgili kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusundabilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
 • İlgili kişilerin başvurularını karara bağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılmasıgerekenler konusunda önlemler almak,
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
 • Şirket Yönetim Kurulunun kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme “Organize Sanayi Bölgesi SİVAS” adresinde mukim ESTAŞ Tıbbi Mamulleri Medikal Cihazlar Otomotiv İmalat İthalat İhracat ve Ticaret Sanayi A.Ş.(Bundan böyle kısaca "ESTAŞ Medikal" olarak anılacaktır) ile  “Üye” arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Yürürlük

ESTAŞ Medikal hizmetlerinden faydalanmak için üyelik gerekmektedir ve üyelik bu sözleşmenin tüm şartlarının aynen kabulü şartıyla verilmektedir. Bu nedenle Üye ile ESTAŞ Medikal arasındaki bu sözleşme, “Üye”nin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla yürürlüğe girer.

EstasMedikal.com, üyelerine haber paylaşımı, microblog, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye olsun, bu Sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri içerir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” “Site”de yer alan ve yer alacak olan ESTAŞ Medikal tarafından verilen “Hizmetler”e, kullanım şartlarına, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü düzenlemeyi kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar

Haklar: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde Yazılım'ını ESTAŞ MEDİKAL’nin veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği etkileşimli paylaşma (''networking'') platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, “Üyelere” ve/ya Kullanıcılara İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, ESTAŞ MEDİKAL tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır.

İçerik: Site'de, tüm Hakları ESTAŞ MEDİKAL’e ait olan ve/veya Üye ve/veya diğer kullanıcılar tarafından, Site'ye konulmak suretiyle, bu Sözleşme'de belirtilen şekilde, ESTAŞ MEDİKAL’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir.

Kullanıcı/Kullanıcılar:  Siteye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

Site: ESTAŞ MEDİKAL’a ait www.estasmedikal.com ana alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için ESTAŞ MEDİKAL’in kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, ESTAŞ MEDİKAL 'in Üye'yeHizmet'i sunduğu bir internet sitesi topluluğudur. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu www.estasmedikal.com Web Sitesi Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan Site ziyaretçisi, içerik sağlayıcı ve/veya site kullanıcısı olan ve Site’de yer alan içerik ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üyelik: İşbu Sözleşmeye uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerin ESTAŞ MEDİKAL’e Üye olma ve üyelikte kalma durumudur.

Yazılım: Tamamının ESTAŞ MEDİKAL ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Haklarının ESTAŞ MEDİKAL tarafından alınmış olduğu, Site'deHizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ınESTAŞ MEDİKAL’ın mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve ESTAŞ MEDİKAL’nin Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır.

4. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de yer alan tüm Hizmet ve İçerik’e ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup Site’deESTAŞ MEDİKAL tarafından gerçekleştirilen Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üyelik

5.1.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcının ESTAŞ MEDİKAL’de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun ESTAŞ MEDİKAL tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülükleri sadece Üyelik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup Üye kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. ESTAŞ MEDİKAL, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üyelik başvurularını reddedebilir veya Üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. ESTAŞ MEDİKAL, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üye’nin Üyeliğine son verebilir.

5.1.2 Üye ve Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

5.1.3 Üyenin, Üye Profil Sayfasına erişmek ve Site üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

5.1.4 Üye, Site dâhilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Site'de suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen Üye'ye aittir. Üye'nin hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden ESTAŞ MEDİKAL sorumlu tutulamaz.

5.1.5 Üye'nin, Site aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Site, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, Site'de haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve Site'de toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

5.1.6 Üye, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat yükümlülüğü doğrurabilecek, kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçerikler’in Site aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Üye, ESTAŞ MEDİKAL ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahilESTAŞ MEDİKAL’ın bu nedenle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminatı ESTAŞ MEDİKAL ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7 Üye, diğer üyelerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.1.8 Üye, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Site'de ifşa ettiği düşünce, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçeriklerin ESTAŞ MEDİKAL tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde Site'ye yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve ESTAŞ MEDİKAL’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve İçerikleri sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.9 Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin Site'de paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder.

5.2.  İçerik

5.2.1 Üye ve Kullanıcı, ESTAŞ MEDİKAL’inSite’de yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı ESTAŞ MEDİKAL’in, ESTAŞ MEDİKAL çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye ve Kullanıcı ESTAŞ MEDİKAL’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında ESTAŞ MEDİKAL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.2 Üye, ESTAŞ MEDİKAL dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi Siteye yükleyemez, diğer Üyelere gönderemez. ESTAŞ MEDİKAL, Üye’nin bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üye, kendisi tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, İçerik, materyal veya verinin kötü niyetli yazılım içermemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3 ESTAŞ MEDİKAL, Site’de bulunan İçerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Üyelerin Siteye yüklediği İçerikleri ve Üyeler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir.

5.2.4 Üye, Siteye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü İçerikle ilgili olarak ESTAŞ MEDİKAL’e söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.

5.2.5 Üye, Site’ye konulmak üzere ESTAŞ MEDİKAL’e verdiği ve Site üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik'in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda ESTAŞ MEDİKAL’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ESTAŞ MEDİKAL’in bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde Üye'nin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

5.2.6 Üye, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçeriği, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan, Site'ye ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. ESTAŞ MEDİKAL 5651 sayılı Kanun uyarınca, Üye tarafından sağlanan İçeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye Site'ye sağladığı İçerikten tek başına sorumlu olduğunu ESTAŞ MEDİKAL’in bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.7 Üye, Site'ye konulmasıyla birlikte, ESTAŞ MEDİKAL’e verdiği İçerik'in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, ESTAŞ MEDİKAL’e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, Üye, İçerik’i yayınlaması için Site’ye ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak ESTAŞ MEDİKAL’e vermiş,  ayrıca İçerik üzerinde sahip olduğu maddi haklardan FSEK m.21’de zikredilen “işleme” (eserin bir şekilden diğer şekillere sokulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi yapılması, henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi, eserin izahı veya şerhi yahut kısaltılmasının yapılması hakları dahil), m.22’de zikredilen “çoğaltma” (plan, proje ve krokilerin uygulaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.23’de zikredilen “yayma” (kiralama ve kamuya ödünç verme dahil), m.24’de zikredilen “temsil” (anlatım, sergileme, iletim hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar şekilde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48-52 maddeleri çerçevesinde herhangi kısıtlamaya tabi bulunmaksızın, bedelsiz, süresiz ve gayrikabili rücu olarak ESTAŞ MEDİKAL’e devretmiştir.

5.2.8 Üye, Haklar'ın, geçerli kanunlara göre, ESTAŞ MEDİKAL’e kısmen geçemediği veya kısmi olarak sınırlandırıldığı durumda, İçerik'in kısmi veya sınırlandırılmamış kısım üzerindeki Haklar'ın tümünün kendisi tarafından ESTAŞ MEDİKAL’e verildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.9 Bu 5. madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme'de belirtilen Haklar internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radyo, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma Haklar'ını kapsar. Bu madde dâhilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları'nı da kapsar. ESTAŞ MEDİKAL söz konusu Haklar'ın kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma veya faydalandırılmasında Üye’nin önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar Üye tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devir edilebilir, İçerik'inSite'ye konulması ile Site'ye konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü deyişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Üye tarafından ESTAŞ MEDİKAL’e verilmiş olarak kabul edilir.

5.2.10 Üye, bu 5. madde konusu Haklar'ınESTAŞ MEDİKAL tarafından, ESTAŞ MEDİKAL’e ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu ESTAŞ MEDİKAL’e verilen Haklar için Üye, herhangi bir şekilde ESTAŞ MEDİKAL’den herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.11 ESTAŞ MEDİKAL, Üye'ye bildirmeksizin ve Üye’nin yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu 5. madde kapsamındaki İçerik'i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir.

5.2.12 ESTAŞ MEDİKAL, Üye'ler tarafından gönderilen İçerik'in, İçerik olarak kabulünü ve Site'de İçerik olarak kısmi ve/veya tamamen saklanması, görülebilir hale getirilmesi, sunulması ve paylaşılması garantisini vermez. ESTAŞ MEDİKAL’inÜye'nin verdiği İçerik'i yaratıldığı halde (orijinal halde) saklama, paylaşma ve sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. ESTAŞ MEDİKAL işbu madde kapsamındaki İçerik'i başta diğer Üyeler olmak üzere ve bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, genele sunabilir, umuma arz edebilir, tüzel kişiler de dahil olmak üzere diğer üçüncü kişilere yayabilir, isteği şekilde ücretli veya ücretsiz, şartları tamamen ESTAŞ MEDİKAL’in belirlediği şekilde, üçüncü şahıslara kullandırabilir ve faydalandırabilir. ESTAŞ MEDİKAL, işbu madde konusu Haklar'ın hepsini veya bir kısmını devredebilir, alt lisanslama yoluyla dağıtabilir, paylaşabilir, arz edebilir, pazarlayabilir, satabilir, reklam ve sair amaçlarla kullanabilir, kullandırabilir, faydalanabilir ve faydalandırabilir.

5.2.13 Hizmet'in özü icabı, Üye'nin, işbu madde kapsamında sunduğu İçerik'iSite'den kısmen veyahut tamamen geri çekmesi, silmesi veya kaldırması durumlarında veya işbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması durumlarında bile, söz konusu İçerik geri dönülemez olarak verildiği için, ESTAŞ MEDİKAL’in işbu madde kapsamındaki İçerik'le ilgili oluşmuş olan hiçbir Hakkına halel gelmez ve aynı şekilde devam eder.

5.2.14 ESTAŞ MEDİKAL söz konusu İçerik üzerinden kazanacağı ücretlerden veya başka türlü elde edeceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü sair ticari kazançtan Üye'ye herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir. Bu durumda, Üye, ESTAŞ MEDİKAL’den herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.15 Site'ye üye olmak ücretsizdir. Ancak, ileride Hizmet'in bir kısmının veya hepsinin Üye'ye kısmen veya tamamen ücretli sunulması ve/veya ücretli Üyelik yoluyla Üye'den ücret alınması durumlarında işbu Üye'ninSite'ye konulmak üzere ESTAŞ MEDİKAL’e verdiği İçerik maddesi kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Açıkça, Üye'nin herhangi bir durumda, ESTAŞ MEDİKAL’e ücret ödemesi, ESTAŞ MEDİKAL’inÜye'ninSite'ye konulmak üzere ESTAŞ MEDİKAL’e verdiği İçerik kapsamındaki elde ettiği Haklar konusunda ESTAŞ MEDİKAL’e herhangi bir kısıtlama ve/veya bedel ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir. Üye, Site'ye Üye olması ile Hizmet'ten faydalanmaya başlamış olması nedeniyle, Üye'ninSite'ye konulmak üzere ESTAŞ MEDİKAL’e verdiği İçerik ile ilgili herhangi olası bir cayma hakkının kalmadığını peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.16 ESTAŞ MEDİKALİçerik'in tüm kullanma ve kullandırma Haklar'ına sahiptir ve İçerik üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. ESTAŞ MEDİKAL, İçerik'i genel alanlarda kullanma ve faydalanma hakkını saklı tutar. Ancak, İçerik'tenESTAŞ MEDİKAL hiçbir surette sorumlu tutulamaz. ESTAŞ MEDİKAL’in İçerik üzerinde kontrol etme, edit etme, yönetme, düzenleme, düzeltme, doğrulama, işleme, ekleme ve çıkarma yapma hakkı olup, bu konuda herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. ESTAŞ MEDİKAL’in tek ve yegâne yükümlülüğü, diğer üyeler veya üçüncü kişiler tarafından haber verilmesi halinde Üye tarafından yüklenen/verilen hukuka aykırı İçerik’iSite'den kaldırmaktır.

5.2.17 ESTAŞ MEDİKAL, İçerik'in kısmen ve/veya tamamen saklanması ile herhangi bir Hizmet (süre, miktar, kalite ve benzeri) garantisinde bulunmamaktadır. ESTAŞ MEDİKAL, zaman zaman, İçerik'i tamamen veya kısmen silebilir, kaldırabilir ve erişimine kısıtlama getirebilir. Site'de sağlanan Hizmet kapsamında, ESTAŞ MEDİKAL, Üye'yeİçerik'in çok sınırlı ve süreli bir kullanım Hakkını vermektedir. Şöyle ki; Üye, Site'de giriş yaptığı (login ettiği) ve Site'de kaldığı sürece, İçerik'in sadece ESTAŞ MEDİKAL’in belirlediği kısım veya kısımlarını sadece görüntüleyebilir ve/veya dinleyebilir.

5.2.18 İçerik'in bir kısmı veya hepsi, Üye tarafından, herhangi bir nedenle, ESTAŞ MEDİKAL’in önceden açık yazılı izni olmaksızın kısmen dahi olsa kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, değiştirilemez, edit edilemez herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, kiraya verilemez, satılamaz, kısmen veyahut tamamen devir edilemez. Üye’ninİçerik'in, herhangi bir amaçla, ESTAŞ MEDİKAL’in önceden açık yazılı iznini almadan Üye tarafından kullanılması, kullandırılması, faydalanması ve/veya faydalandırılması yasaktır. Üye, İçerik'i kopyalayarak, çoğaltarak veya başka herhangi bir şekilde kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında veya sair Sanal Ortamlar'da kullanma, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, yayınlama, satma, kiraya verme, devir etme ve/veya pazarlama hakkına kesinlikle sahip değildir.

5.3 ESTAŞ MEDİKAL İnternet Sitesinin Kullanımı

ESTAŞ MEDİKAL, Site kullanımını sadece Kullanıcılara ve Üyelere yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, Hizmetlerle belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, rızası dışında Sitenin her türlü kullanımına ve Site üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. Aksi durumda her türlü hakkı saklı tutmaktadır.

5.4 Hizmetler

5.4.1 ESTAŞ MEDİKAL, Sitede yer alan Hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üyelerin ilgili Hizmetlerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Bir Hizmetle ilgili olarak ödeme alınmamış olması, sözkonusu Hizmetin ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Eksik veya hiç ödememe halinde ESTAŞ MEDİKAL’in ilgili Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.  

5.4.2 ESTAŞ MEDİKAL, Hizmetleri Site’de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, Hizmetin kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Üye'nine-posta ve Diğer Kişisel Bilgileri

6.1 Üye'ye ait özellikle kişisel fakat bununla kısıtlı kalmaksızın diğer tüm bilgilerin kısmen veya tamamen diğer Üyeler ile paylaşılması ve/veya açılmasının sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir. Üye, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bilgileri kendi rızası ile diğer Üyeler ile paylaşabilir.

6.2 Üye'nin istemediği veya kontrolsüz bir şekilde bilgilerini paylaşması durumunda ESTAŞ MEDİKAL’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3 ESTAŞ MEDİKAL’e Üye olurken verilen e-posta adresinin Üye’ ye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda işbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği sürece sisteme Üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. ESTAŞ MEDİKAL verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış, eksik ve/veya yalan olarak beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan, aksaklıklarında, eksikliklerden ve/veya iletişim sıkıntılarından ESTAŞ MEDİKAL sorumlu değildir.

6.4 ESTAŞ MEDİKAL, Üye'nin verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam, pazarlama ve sair alanında kullanmak, Üye'lerin genel eğilimlerini belirlemek, İçerik'i ve Hizmet'i zenginleştirmek, geliştirmek ve daha iyi bir düzeye getirmek için dilediği şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

7. Hizmet Garantisi ve Hizmet Seviyesi

7.1 ESTAŞ MEDİKAL, Hizmet'i ''olduğu gibi,'' ''tüm hatalarıyla birlikte'' ve ''kullanıma sunulduğu haliyle'' vermektedir. ESTAŞ MEDİKAL, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, ESTAŞ MEDİKALÜye’ye herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir.

7.2 İşbu Sözleşme kapsamında Üye'ye sunulan Hizmet'in kapsamı, ESTAŞ MEDİKAL tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veyahut sözlü bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan kısmen veya tamamen genişletilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir veya daraltılabilir. ESTAŞ MEDİKAL, bu Sözleşme'ye uygun olarak, Sözleşme'de yer alan maddelerde kısmen ya da tamamen tek taraflı olarak herhangi bir yazılı veya sözlü bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan Hizmet kapsamında bir taahhüt ve/veya garantinin söz konusu olmadığını ve her an kısmen veya tamamen değiştirilebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur.

7.3 Üye'nin Hizmet ile ilgili bir çekince duyması durumunda, Hizmet’i kullanmayı ve/veya Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve işbu Sözleşme'yi işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olarak sonlandırması gerekir.

8. Teknik Problemler

8.1 Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, ESTAŞ MEDİKAL’den kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan,  diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet'in verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden ESTAŞ MEDİKAL hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Üye'lerin iletişiminde, Hizmet'in sağlanmasında, Yazılım'ın çalışmasında ve/veya İçerik'te oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ESTAŞ MEDİKAL yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

8.2 ESTAŞ MEDİKAL gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1 ESTAŞ MEDİKAL, Site'de veya Hizmet’te mevcut olan her türlü İçerik ya da bilginin arızasız, hatasız, kusursuz, virüssüz veya Üye'nin yazılımını, verilerini veya cihazını değiştirebilecek, silebilecek her türlü şeyden arınmış olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Site yoluyla yapılan her türlü içerik veya diğer materyal görüntülemesi veya yükleme işleminin sorumluluğu tamamen Üye'ye aittir.

9.2 Hiçbir durumda ESTAŞ MEDİKAL’nin, Site ya da herhangi bir içeriği kullanma ya da kullanamamadan kaynaklanan (buna sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ihlali, ihmal de dahildir) doğrudan veya dolaylı zararlardan/hasarlardan dolayı, bu hasarların olabilirliği hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi ve bu hasarların nedeni ne olursa olsun, hiçbir sorumluluğu yoktur (bunlara sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere iş kaybı, çıkar kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, program veya bilgi kaybı ve benzerleri de dahildir).

9.3 ESTAŞ MEDİKAL’nin özellikle de aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluğu yoktur: (a) Site'deki veya herhangi bir içerikteki, ya da herhangi bir üründeki, maldaki, yazılımdaki, bilgideki veya Hizmet yoluyla sağlanan ya da indirilen hizmetlerdeki, yanlışlar, hatalar veya kusurlar; (b) Üye aracılığıyla sağlanan her türlü kişisel bilginin izinsiz kullanımı veya (c) Her türlü virüs, yazılım arızaları ve benzeri durumlar.

10. Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar

Üye, ESTAŞ MEDİKAL tarafından sunulan Hizmet'in kullanımı sırasında gerçek veya tüzel üçüncü kişilere zarar vermesi ve/veya bu kişilere karşı hukuka aykırı bir fiil işlemesi halinde, söz konusu zarardan ve/veya hukuka aykırı fiilden bizzat sorumlu olduğunu ve ESTAŞ MEDİKAL’nin tamamen sorumsuz olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilaflarda; üçüncü şahısların her türlü tazminat taleplerinde ESTAŞ MEDİKAL’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını, tutulması halinde de ESTAŞ MEDİKAL’nin katlanmak zorunda kalacağı her türlü zarar ve masrafı ESTAŞ MEDİKAL’nin söz konusu zarar ve masrafın karşılanmasına ilişkin Üye’ye göndereceği yazılı talepten sonra ivedilikle karşılayacağını Üye gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Üye Bilgilerinin Doğruluğu ve Temini

Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerle ilgili olarak ESTAŞ MEDİKAL’e yazılı, sözlü, internet ve/veya diğer Sanal Ortam ve diğer iletişim platformları aracılığı ile ilettiği bütün bilgilerin ve ESTAŞ MEDİKAL’e işbu Sözleşme kapsamında verdiği İçerik'in doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder, bu beyanın ihlali nedeni ile doğabilecek sair bütün zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Zaman zaman ESTAŞ MEDİKAL, Üye ile irtibata geçip bu bilgileri doğrulanmasını Üye'den talep etme yetkisini haizdir. Üyenin söz konusu talebi takip eden 3 (üç) günlük süre zarfında istenen bilgileri sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ESTAŞ MEDİKAL tarafından kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, elektronik posta, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde ve eksiksiz olarak ivedilikle temin etmekle yükümlüdür.

12. Zararın Üye Tarafından Tazmin Edilmesi

İşbu Sözleşme'ye aykırı hareketler sebebiyle, ESTAŞ MEDİKAL’a (ESTAŞ MEDİKAL’ın yetkililerine, temsilcilerine, sorumlularına ve diğer çalışanlarına ve Hizmet'in verilmesi ile ilgili yardım alınan diğer gerçek kişi ve tüzel kişilere) verilecek doğrudan ve dolaylı zararları tazmin yükümlülüğü, zararın oluşmasına sebebiyet veren Üye'ye veya zararın oluşmasına sebebiyet veren birden çok Üye olması halinde müteselsilen bu Üyelere aittir.

13. Hizmetlerin Verilmesinde Üçüncü Kişilerin Kullanılması

ESTAŞ MEDİKAL, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, Hizmet'in verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu Sözleşme de belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, ESTAŞ MEDİKAL’e bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir.

14. Yazılım

14.1 Yazılım'ın her türlü Haklarının sahibi ESTAŞ MEDİKAL ve/veya ESTAŞ MEDİKAL’e anlaşmalı olduğu üçüncü kişi servis sağlayıcılardır. ESTAŞ MEDİKAL önceden haber vermeksizin Yazılım üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir. Yazılım'dan veya Yazılım'ın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından, geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından veya yeterli veya tam manasıyla randıman alınamamasından ESTAŞ MEDİKAL herhangi bir surette sorumlu tutulamaz. ESTAŞ MEDİKAL, Hizmet ile ilgili herhangi bir garanti vermediği gibi, Yazılım'la da ilgili herhangi bir garanti de vermemektedir.

14.2 Yazılım'ın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, ESTAŞ MEDİKAL’ın önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, geliştirilemez, kısmen veya tamamen değiştirilemez, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devredilemez, herhangi başka bir şekilde oluşturulamaz, pazarlanamaz, satılamaz, kullandırılmaz ve kullanılamaz. Yazılım'ın, ESTAŞ MEDİKAL’nin önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır. Üye, Sitede Yazılım’ı sadece işbu Sözleşmedeki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece Hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Üyeliğin İptali ve Sözleşme'nin ESTAŞ MEDİKAL Tarafından Sonlandırılması

ESTAŞ MEDİKAL, işbu Sözleşmeyi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir ve Üye'nin Üyeliğini iptal edebilir: (i) Gerekli gördüğü herhangi bir anda gerekçe göstermeksizin, ve/veya (ii) Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya (iii) Üye'nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi.

16. Üye Tarafından Sözleşme'nin Sonlandırılması ve Üyeliğin Dondurulması

16.1 Üye'nin işbu Sözleşme'de belirtilen tüm yükümlülüklerini zamanında, eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesi şartına bağlı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından, info@ESTAŞ MEDİKAL.com e-mail adresine  "Üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" konulu bir elektronik posta gönderilmesi veya bu elektronik postayı göndermek için bu bağlantıdan faydalanılması sonrasında hemen geçerli olmak üzere sonlandırılabilir.

16.2 Bu Sözleşme sonlandırılması işlemi tamamlandığında, Üye'nin Üyeliği ESTAŞ MEDİKAL tarafından dondurulur. Bu durumda, ESTAŞ MEDİKAL sadece Üye'ninprofilini sistemde görünmez hale getirir. Ancak, Hizmet'in özü icabı, Üye'nin sağladığı İçerik'in bir kısmı veya tamamı Site'de, diğer ESTAŞ MEDİKAL Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için görünür halde kalabilir.

16.3 İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından sonlandırılması, Üye'nin sağlamış olduğu İçerik'in sistemden çıkartılması, ve/veya görünmez hale getirilmesi anlamına gelmeyeceği gibi, ESTAŞ MEDİKAL’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye iptal ettiği üyeliğini, ESTAŞ MEDİKAL’a mevcut elektronik-postası ve şifresi ile giriş yaparak tekrar başlatabilir. Bu durumda, üyeliğini başlattığı andaki geçerli Sözleşme'deki şartları kabul etmiş sayılır.

17. Sözleşme'nin ESTAŞ MEDİKAL veya Üye Tarafından Sonlandırılması Durumu

17.1 Sözleşme’nin ESTAŞ MEDİKAL ve/veya Üye tarafından feshedilmesi/iptali halinde, Üye doğmuş tüm haklarını kaybeder, herhangi doğabilecek hakkından da peşinen geri dönülemez olarak feragat etmiş sayılır. Üyeliği sonlanan kişi, haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, varsa, yaptığı ödemelerin iadesini isteyemez.

17.2 Üye'nin işbu Sözleşme'ye aykırı davranması, ve/veya Üye’nin işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında, ESTAŞ MEDİKAL’nın ''Zararın Üye tarafından tazmini'' maddesine uygun olarak, Üye'den zararını tazmin etme hakkı doğacaktır.

17.3 Üye, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

17.4 Sözleşme'nin sonlandırılması ile Üyeliği iptal edilen Üye'nin kişisel bilgileri ve Üye tarafından Site'ye konulmak suretiyle işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Hakları ESTAŞ MEDİKAL’e verilmiş olan İçerik, diğer ESTAŞ MEDİKAL Üyeleri'nin Hizmet'i aksamadan ve/veya bütünüyle almalarını temin etmek için, yürürlükteki yasal zorunluluklara ve genel internet ve diğer Sanal Ortam teamüllerine de bağlı olarak, ancak tamamen ESTAŞ MEDİKALinisiyatifinde, ESTAŞ MEDİKAL’y1e  belirleyeceği zaman diliminde ESTAŞ MEDİKAL veri tabanında saklanmaya ve/veya ESTAŞ MEDİKAL tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde Site'de süresiz olarak tamamen veya kısmen diğer ESTAŞ MEDİKAL Üyelerine sunulmaya, kullanılmaya ve faydalanılmaya devam edilebilir.

17.5 ESTAŞ MEDİKAL, reklam, pazar araştırması veya üye odaklı hizmet sunumu için gereken amaçlar doğrultusunda Üye tarafından yüklenen İçerikleri kullanabilir. Üye bu duruma peşinen ve açıkça rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

18. ESTAŞ MEDİKAL Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ESTAŞ MEDİKAL’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tüm elemanları ESTAŞ MEDİKAL’e ait ve/veya ESTAŞ MEDİKAL tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. ESTAŞ MEDİKAL internet sitesi içeriklerinin ve hizmetlerinin telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ESTAŞ MEDİKAL tarafından izin verilmemektedir.

20. Sözleşme Değişiklikleri

Hizmet’in özü gereği, ESTAŞ MEDİKAL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir. ESTAŞ MEDİKAL tarafından yapılacak değişiklikleri kapsayan değiştirilmiş Sözleşme yeni haliyle, revizyon tarihi de belirtilerek, Site'ye konulacaktır. Bu şekilde yapılacak Sözleşme'nin yürürlük tarihi revizyon tarihi olacaktır. Bu tür değişiklikleri Üye'nin takip etme ve Hizmet'i kullanmadan önce değişiklikleri kabul yükümlülüğü bulunmakta olup, ESTAŞ MEDİKAL’ınÜye'ye ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu yoktur. Değiştirilmiş Sözleşme'nin revizyon tarihiyle birlikte Site'de yayınlanmasının ardından, Üye'ninHizmet'i kullanmaya devam etmesi durumunda, işbu madde kapsamında ESTAŞ MEDİKAL’nin yaptığı değişikliklerin revizyon tarihi itibariyle Üye tarafından eksiksiz kabul edildiği anlamına geleceğini, Üye peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye'nin bu tür değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Hizmet'ten faydalanmayı hemen durdurması ve zaman geçirmeksizin işbu Sözleşme'yi “Üye tarafından Sözleşme'nin sonlandırılması ve Üyeliğin dondurulması'' maddesine uygun olarak sonlandırması ve Üyeliğini iptal ettirmesi gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

21. Çağrı Merkezi

ESTAŞ MEDİKAL’ın herhangi bir çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verme zorunluluğu bulunmamaktadır. ESTAŞ MEDİKAL, çağrı merkezi işletme ve/veya benzer bir müşteri hizmeti ve/veya teknik destek hizmeti verdiği durumda, bu şekilde vereceği hizmeti Üye'ye ücretlendirebilir.

22. Devir

ESTAŞ MEDİKAL işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifindeÜye'ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, Üye, hiçbir şekilde, Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

23. Mücbir Sebepler

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ESTAŞ MEDİKAL'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ESTAŞ MEDİKAL, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ESTAŞ MEDİKAL için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ESTAŞ MEDİKAL'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

24. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sivas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

25. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi veya Üye ile ESTAŞ MEDİKAL arasında “ESTAŞ MEDİKAL Gizlilik Politikası” hariç olmak üzere yapılmış ve/veya ilerde yapılacak her türlü anlaşma, yazışma, haberleşme ve benzeri durumların, işbu Sözleşme maddeleri ile kısmen veya tamamen aykırı düşmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin üstünlüğü bulunmaktadır.

İşbu Sözleşme 25 (Yirmi Beş) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.